Právní upozornění

Autorská práva

Copyright 2003-2020 Daimler Truck AG. Všechna práva vyhrazena. Na veškeré texty, obrázky, grafiky, zvukové soubory, video soubory a animace a také na jejich aranžmá se vztahují autorská práva a ostatní zákony na ochranu duševního vlastnictví. Nesmí být kopírovány pro komerční využití nebo distribuci ani upraveny a použity na jiných internetových stránkách. Některé webové stránky Daimler Truck AG obsahují materiál podléhající autorským právům subjektů, které tento materiál poskytly.

 

Produkty a ceny

Po redakční uzávěrce jednotlivých stránek se mohly vyskytnout změny u produktů a služeb. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek a služeb, pokud jsou tyto změny nebo odchylky s ohledem na zájmy společnosti Daimler Truck únosné pro zákazníka. Vyobrazení mohou obsahovat také příslušenství, příplatkové nebo jiné výbavy, které nejsou součástí standardní dodávky či služeb. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Jednotlivé stránky mohou obsahovat rovněž typy a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné pouze pro Spolkovou republiku Německo, a to v okamžiku redakční uzávěrky. S výhradou odlišných ustanovení v prodejních či dodacích podmínkách platí ceny stanovené pro den dodání. Pro naše partnery se cenami rozumí nezávazné doporučení ceny. Na poslední stav se proto prosím informujte na některé z poboček nebo u smluvního partnera.

 

Obchodní značky

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny značky uvedené na internetových stránkách firmy Daimler Truck zákonem chráněné obchodní značky firmy Daimler Truck, což platí zejména pro názvy modelů, veškerá loga a emblémy společnosti.

 

Licenční práva

Společnost Daimler Truck vám chce nabídnout inovativní a informativní internetový program. Proto doufáme, že budete stejně jako my potěšeni jeho kreativní podobou, kterou jsme mu propůjčili. Přesto vás prosíme o porozumění pro to, že společnost Daimler Truck musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, obchodních známek a autorských práv a že tyto internetové stránky v žádném případě nemohou poskytovat licenční práva k duševnímu vlastnictví společnosti Daimler.

 

Upozornění týkající se výhledových prohlášení

Internetové stránky, zprávy o vztazích s investory, výroční a průběžné zprávy, předpoklady budoucího vývoje, prezentace, audio/video přenosy z akcí (živě nebo v podobě záznamu) a ostatní dokumenty na této internetové stránce obsahují mimo jiné výhledová prohlášení o budoucím vývoji, která vycházejí z aktuálních odhadů managementu. Výrazy jako „předjímat“, „předpokládat“, „věřit“, „odhadovat“, „očekávat“, „zamýšlet“, „moci“, „plánovat“, „projektovat“, „mít (povinnost)“ a podobné výrazy označují takováto výhledová vyjádření. Tyto výroky jsou spojeny s určitými riziky a nejistotami. Jako několik příkladů můžeme uvést pokles hospodářského růstu v Evropě nebo Severní Americe, změny devizových kurzů, úrokových sazeb a cen surovin, uvedení konkurenčních produktů na trh, větší prodejní pobídky, úspěšnou realizaci nového obchodního modelu pro smart, přerušení dodávek materiálu pro výrobu, k nimž došlo vlivem nedostatku materiálu, zaměstnaneckých stávek nebo platební neschopnosti dodavatelů, stejně jako pokles cen ojetých vozidel při opětovném prodeji. Pokud by došlo k některému z těchto faktorů nejistoty nebo jiným nepředvídatelným situacím (některé z nich jsou popsány v části „Zpráva o riziku“ v aktuální výroční zprávě společnosti Daimler Truck a v části „Rizikové faktory“ v aktuální výroční zprávě společnosti Daimler Truck ve formuláři 20-F, která byla podána u Komise pro cenné papíry v USA) nebo pokud se předpoklady, z nichž výhledová prohlášení vycházejí, ukáží jako nesprávné, mohou se skutečné výsledky podstatně lišit od výsledků předpokládaných v těchto vyjádřeních nebo z nich implicitně vyplývajících. Nemáme v úmyslu ani nepřebíráme odpovědnost, pokud jde o průběžnou aktualizaci výhledových prohlášení, neboť tato vycházejí výhradně z okolností ke dni jejich zveřejnění.

 

Odpovědnost

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádné explicitní ani implicitní zajištění či záruku. Nepředstavují především žádný implicitní příslib či garanci ohledně vlastností, prodejnosti, vhodnosti pro určité účely anebo plnění zákonných předpisů či neporušení patentových práv. 

 

Na našich internetových stránkách naleznete také odkazy na jiné internetové stránky. Chtěli bychom Vás upozornit na skutečnost, že nemáme žádný vliv na podobu ani obsah stránek, na které se odkazuje. Nemůžeme proto ani odpovídat za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací, které jsou na nich prezentovány. Na základě toho se tímto distancujeme od veškerého obsahu na těchto stránkách. Toto prohlášení platí pro všechny externí odkazy uvedené na našich internetových stránkách a jejich obsah.

 


Informace dle § 36, Zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG)

Společnost Daimler Truck AG se nezúčastní řízení pro vyřešení sporu před komisí pro řešení spotřebitelských sporů ve smyslu německého zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG), ani nemá povinnost tak činit.

 

Informace k řešení sporů online

Komise EU vytvořila internetovou platformu pro řešení sporů online (tzv. „ODR platformu“). ODR platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní vyrovnání sporů týkajících se smluvních povinností vyplývajících z online kupních smluv. ODR platformu najdete pod následujícím odkazem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr